Kastanjes

Audio

In stille moarn en net it minst bewegen,

En net in stim dy't troch de dize giet;

Allinne dript, út beammen lâns de wegen,

Yn 't giele leaf it treasteleaze liet.

 

It libben, yn al inger rûnte sletten,

Ebbet en gliidt de rêst yn, deade-stil.

Oft ek it bange bûnzjen fan us herten

Yn 't selde ritme sliepend stjerre sil?

 

De dize dript - dan, op ‘e stille strjitte,

Knappe kastanjes en de frucht springt bleat.

Mocht sa us siele út lichems hoalling sjitte

En glânzgjend iepenboarste yn 'e dead!

 

 

Jelle Brouwer, In string fersen (1934).

Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
Sprachen und Sprachpolitik entlang des Jakobsweges, Romanisches Seminar der CAU zu Kiel: 28.05.2013
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN            KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
EUROPA AUF DEN JAKOBSWEGEN KIEL, LANDESHAUS: 22. 11. – 19. 12. 2011 | CENTRE CULTUREL FRANÇAIS, KIEL: 24.01. - 24.02.2012
Congress Santiago (21./22.10.2011)
Congress Santiago (21./22.10.2011)